NAŠE SLUŽBY

Geodetické práce

- Vytýčenie hranice pozemku

- Vytýčenie stavieb

- Geometrický plán na zameranie stavby, rozostavanej stavby

- Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii

- Geometrický plán na rozdelenie, zlúčenie pozemkov

- Geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie

- Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

- Polohopisný a výškopisný podklad pre projektovú dokumentáciu

- Porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu a priebehu

inžinierskych sietí

- Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností

Poradenské služby v oblasti nehnuteľností

- Vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpna, darovacia,

zámenná zmluva

- Vyhotovenie zmluvy na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam

- Vyhotovenie zmluvy na zrušenie vecného bremena k nehnuteľnostiam

- Vyhotovenie zmluvy na zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam

- Vyhotovenie dohody o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam

- Vyhotovenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

- Vyhotovenie a podávanie žiadostí do katastra nehnuteľností

- Vyberanie dokladov z katastra nehnuteľností